انجام طراحی نما و تائیدیه کمیته نمای شهرداری

۰ تا ۱۰۰ طراحی نما و اخذ تائیدیه کمیته نمای شهرداری منطقه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷  ۱۰ و ۱۱ تهران

طراحی نمای ساختمان شامل تصاویر تری دی نما ، نقشه اجرایی و ابعاد و اندازه های نما و طرح نورپردازی نما است.

هزینه طراحی نما؛ مساحت نما ضربدر مترمربعی ۲۰۰۰۰ تومان

زمان طراحی و تائید نما مجموعا ۲ هفته                                                                                                                               فراهانی / ارشد معماری / پایه ۲ نظارت و طراحی معماری

۰۹۱۲۱۹۵۹۳۱۹  –  ۶۶۱۲۱۶۶۴